מכרזים כללי

מכרז חיצוני מס" 119/2021 ספרן/ית בבי"ס בראשית | מועד אחרון להגשת מועמדות 28.10.21 בשעה 12:00

  • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
119/2021 14.10.2021 28.10.2021 עד 12:00

כחלק מהגשת מועמדות יש למלא את הטופס המצורף כאן - שאלון אישי למועמדת – לצפייה בטופס לחצו כאן

המשרה: ספרן/ית בבי"ס בראשית
דירוג: מנהלי/ מח"ר
דרגה: 8-12/ 39-43
היקף משרה: 80%

תיאור תפקיד
• מתן שירותי ספריה
א. השאלת פריטי הספריה וטיפול בהחזרת הפריטים בהתאם למדיניות בית הספר.
ב. ייעוץ, הדרכה ועזרה לתלמידים ומורים בשימוש בחומרי הספריה עפ"י תכנית הלימודים.

• ביצוע פעילויות חינוכיות ופעילויות העשרה
א. ייעוץ והדרכה בכתיבת עבודות עיוניות ובמטלות לימודיות.
ב. פיתוח אוריינות מידע.
ג. הדרכה אישית וקבוצתית בתחומי אוריינות ומידע.
ד. ייזום פעולות לעידוד הקריאה.
ה. ביצוע פעילות לשימוש מושכל באינטרנט ובמאגרי מידע.
ו. ארגון סדנה בית-ספרית לרכישת מיומנויות מידע.

• תפעול הספריה
א. בנייה ועדכון של האוסף הספרי והלא-ספרי בהתאם לדרישות תכנית הלימודים, התקציב ואוכלוסיית התלמידים והמורים .
ב. ארגון אוסף פירטי הספריה לרבות: ארגון, קטלוג ומפתוח הפריטים.
ג. ארגון כללים ונהלי עבודה בספריה בתיאום עם מנהל בית הספר (ובכלל זה שעות הפעלה, חלוקת עבודה, סדרי השאלה.
ד. ניהול אוספי הספריה ושמירה עליהם בהתאם למדיניות בית הספר.
ה. טיפול באוספי הספריה.
ו. דיווח למנהל על כל ליקוי או תקלה במרחב הספריה.
ז. תכנון תקציב הספריה ביחד עם מנהל בית הספר.
ח. פרסום פעולות הספריה בחוזרים לכיתות ולמורים, בתערוכות וכדומה.
ט. דיווח תקופתי למנהל בית הספר על פעולות הספריה.
י. קישור ותיאום עם הספריה הציבורית.
יא. שת"פ וקבלת הנחיות מקצועיות מהממונה על ספריות בתי הספר במשרד החינוך.

• ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

כישורים אישיים
• שירותיות.
• אוריינות ומידענות.
• היכרות עם מדיניות והנחיות משרד החינוך ויישומם.
• היכרות עם תכניות הלימודים הרלוונטיות.
• יכולת לעבודה חינוכית עם ילדים ובני נוער.

תנאי סף
השכלה:
•בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות.
.או
• סיים בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות.
.או
• בעל תואר אקדמי מוכר(רצוי בחינוך)וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה.


דרישות נוספות
• יישומי מחשב- הכרות עם תוכנת ה- OFFICE
• שפות: עברית- ברמת שפת אם, אנגלית- ברמה בנונית.

כפיפות:
מנהלת בית הספר

רישום פלילי:
היעדר הרשאה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א 2001

הגבלת כשירות:
לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט- 1969:
-עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
-העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
• הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
• הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
• הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

כללי
בהתאם להוראות סעיף 174 א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.

הערות
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד והמלצות, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il עד לתאריך 28/10/2021 בשעה 12:00.
• חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.

• חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז: קורות חיים, תעודות השכלה רלוונטיות המלצות ואישורים המעידים על ניסיון והמלצות.
• מצ"ב - טופס הצהרה על קרבת משפחה חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
• הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
• ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
• מענה בנוגע להמשך תהליך המיון, יימסר עד 30 ימים מהמועד האחרון להגשת המועמדות.
• מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
• תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
• במידת הצורך נדרש לעבור מבחני מיון נוספים.
* המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
שלום בן משה
ראש העיר


לצפייה בקובץ לחץ כאן

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים