מכרזים כללי

מכרז חיצוני מספר 115/2021 רכז/ת נוער (2 משרות) | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00

  • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
115/2021 כללי 30.11.-0001 04.11.2021 עד 12:00

*טיפול במכלול הנושאים הקשורים לנוער בתחום האחריות של המחלקה.

*איסוף וריכוז באמצעים שונים ומגוונים מידע עדכני על הנוער שבתחום אחריותו, ביצוע איתור צרכים והכנת "פרופיל נוער".

*הכנת תכנית עבודה שנתית כוללת לנוער ברשות.

*תכנון, ביצוע, הערכת תכניות פעילות שוטפת ואירועים מיוחדים לנוער בהתאם לצרכים שאותרו ולאחר שאושרו על ידי הממונים.

*יצירת קשרים וניהול משא ומתן עם גורמים שונים לצורך גיוס משאבים.

*הדרכת בני נוער באופן אישי .

*קיום שיתוף פעולה עם הממונים ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מנהל חברה ונוער

*ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

תנאי סף
השכלה
*תעודת מדריך מוסמך/ תעודת בוגר קורס הכוון של משרד החינוך- מינהל חברה ונוער/תעודת עובד חינוך/ תעודת הוראה. עדיפות לבעלי תואר ראשון בחינוך בלתי פורמלי, חינוך, מדעי החברה, עבודה קהילתית.
*השתתפות ומעבר בהצלחה בקורס הכוון לרכזי נוער מוסדיים 120 שעות.
ניסיון מקצועי:

שלוש שנות ניסיון בתחומים הבאים: הדרכה ישירה של נוער, הכנת תכניות והפעלת פרויקטים לנוער במסגרות חינוך בלתי פורמלי, הנחיה.

דרישות נוספות
*רישיון לעיסוק בתפקיד "היתר הדרכה" מטעם מנהל חברה ונוער.
*אישור משטרה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי.
*נכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

כישורים אישיים
*יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות.
*יכולת תכנון ותקצוב.
*יכולת ניהול משא ומתן.
*יכולת ליזום, לפתח ולבצע תכניות חינוכיות.
*יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער.
*יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

כפיפות: מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים

כחלק מהגשת מועמדות יש למלא את הטופס המצורף כאן - שאלון אישי למועמדת – לצפייה בטופס לחצו כאן

המשרה: רכז/ת נוער (2 משרות)
דירוג: חינוך ונוער
דרגה: בהתאם להשכלה
היקף משרה: 100%

 

כללי
בהתאם להוראות סעיף 174 א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.

הערות
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד המלצות ושאלון אישי, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il עד לתאריך 04.11.2021 בשעה 12:00.
*חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.
*חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז: קורות חיים, תעודות השכלה רלוונטיות המלצות ואישורים המעידים על ניסיון והמלצות.
*מצ"ב – שאלון אישי חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
*הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
*ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
*מענה בנוגע להמשך תהליך המיון, יימסר עד 30 ימים מהמועד האחרון להגשת המועמדות.
*מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
*תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
*במידת הצורך נדרש לעבור מבחני מיון נוספים.

* המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.


בכבוד רב,
שלום בן משה
ראש העיר

לצפייה בקובץ לחץ כאן

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים