מכרזים כללי

מכרז פומבי מס' 150/2021 רכז/ת היחידה לתכניות תומכות למידה באגף החינוך במחלקת יסודי והעל יסודי

 • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
150/2021 19.01.2022 03.02.2022 עד

שאלון אישי למועמדת – לצפייה בטופס לחצו כאן

 

עיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: רכז/ת היחידה לתכניות תומכות למידה באגף החינוך במחלקת יסודי ועל יסודי

היקף משרה:100%

כפיפות ארגונית:מנהלת מחלקת יסודי ומנהלת מחלקת העל יסודי

דרוג:חינוך, נוער חברה וקהילה

דרגה:בהתאם להשכלה

תיאור התפקיד:

 • ניהול פרויקטים חינוכיים ותוכניות תומכות למידה.
 • ליווי מעקב ובקרה אחר תכניות תומכות למידה ותוספתיות.
 • עיצוב וקידום יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 • השתתפות בוועדות היגוי בהתאם לתכניות.
 • קידום פרויקטים להעשרה חינוכית וחברתית של תלמידים.
 • טיפול  בקולות קוראים בתחום החינוך.
 • קיום קשר עם המנהלים, רכזים והפיקוח במשה"ח.
 • קידום של פרסומים שונים של האגף.
 • מילוי משימות בהתאם למתווה משרד החינוך.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

 

דרישות התפקיד:

השכלה:

 • בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד מוכר ע"י  המועצה להשכלה גבוהה או קיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים מחוץ לארץ בתחומי מדעי החברה/הרוח/החינוך

או הנדסאי או טכנאי הרשום בהתאם לסעיף 39 לחוק הנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג או 2012 או תעודת סמיכות לרבנות "יורה יורה"  מטעם הרבנות הראשית לישראל

 • תעודת הוראה, רישיון הוראה.

 

             ניסיון מקצועי:

 • ניסיון של 3 שנים בחינוך

 

דרישות נוספות:

 • ידע מקצועי עדכני בתחום החינוך
 • שליטה ביישומי מחשב- הכרות עם תוכנת ה- OFFICE
 • עבודה בשעות לא שגרתיות
 • רישום פלילי- העדר עבירות מין בהתאם לחוק למניעת עסקה של עברייני מין במוסדות    

              מסוימים, תשס"א – 2001

 

 

כישורים נוספים:

 • אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יוזמה ומעוף, כושר למידה, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, יחסי אנוש טובים, כושר מנהיגות.

 

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

 

 • בהתאם להוראות סעיף 174 א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
 • המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד המלצות ושאלון אישי, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il  עד לתאריך  03/02/2022  בשעה 12:00. פניות ללא אסמכתאות בהתאם לדרישות לעיל, לא יטופלו.
  • חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.

   

  • חובה למלא שאלון אישי ולצרפו להגשת המועמדות.
  • הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
  • ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
  • מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
  • תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
  • במידת הצורך נדרש לעבור מבחני מיון נוספים.

                * המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

 

 

 

                                                                                                                            בכבוד רב,

                                                                שלום בן משה

                                                               ראש העיר

 

 

    

 

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים