מכרזים כללי

מכרז פומבי מס' 148/2021 דרוש/ה קצין/ה ביקור סדיר

  • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
148/2021 13.01.2022 27.01.2022 עד

להדפסת שאלון אישי | לחצו כאן 

 

עיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:
תיאור המשרה: קצין/ה ביקור סדיר
היקף משרה: 100%
כפיפות ארגונית: רכזת הקבס"ים
דרוג: חינוך נוער חברה וקהילה
דרגה: בהתאם להשכלה (A.M/A.B)
תיאור התפקיד:
• בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
• איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
• טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
• ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
• ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.
• פעולות הקב"ס בשעת חירום
• ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.
דרישות התפקיד:
• השכלה: בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. עדיפות לבעלי תואר אקדמי בתחומי חינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
• בעל תעודת הוראה.
• הכשרות בתחום חינוך ילדים ונוער בסיכון- יתרון

ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות או הוראה כגננת מגילאי חוק לימוד חובה במשך שלוש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי- פורמלי במשך חמש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
עבור הנדסאי רשום – הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או הוראה כגננת מגילאי חוק לימוד חובה במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שש שנים לפחות עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון
עבור טכנאי רשום – הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או הוראה כגננת מגילאי חוק לימוד חובה במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

הגבלת כשירות:
• עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
• העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
- הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
- הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.


דרישות נוספות:
• שליטה ביישומי מחשב- הכרות עם תוכנת ה- OFFICE
• היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,
תשס"א - 2001.
• עבודה בשעות בלתי שגרתיות
• נסיעות מרובות במסגרת התפקיד
• עבודה עם ילדים ונערים (3-18 וחינוך מיוחד עד 21)
• רישיון נהיגה בתוקף.


כישורים נוספים:
• אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש טובים, קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת עבודה מול ממשקים רבים ברשות ומחוצה לה.

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

• בהתאם להוראות סעיף 174 א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
• המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד המלצות ושאלון אישי, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il עד לתאריך 27/01/2022 בשעה 12:00. פניות ללא אסמכתאות בהתאם לדרישות לעיל, לא יטופלו.
• חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.

• חובה למלא שאלון אישי ולצרפו להגשת המועמדות (קישור לשאלון באתר העירייה).
• הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
• ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
• מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
• תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
• במידת הצורך נדרש לעבור מבחני מיון נוספים.
* המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.בכבוד רב,
שלום בן משה
ראש העיר


הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים