מכרזים כללי

מכרז פומבי מס' 146/2021 מנהל/ת תפעול ועדה מקומית לתכנון ובניה-הארכת מועד עד לתאריך 3.2.2022

  • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
146/2021 27.01.2022 03.02.2022 עד

להדפסת שאלון אישי | לחצו כאן 

 

עיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:
תיאור המשרה: מנהל/ת תפעול ועדה מקומית לתכנון ובניה
היקף משרה: 100%
כפיפות ארגונית: מנהלת אגף רישוי ופיקוח
דרוג: מח"ר/ הנדסאים
דרגה: 38-42
תיאור התפקיד:
גיבוש, התוויה וניהול תפעולי של ישיבות הוועדה המקומית / רשות הרישוי ואחריות על כלל פרסומי הוועדה.
1. ניהול פעילות הועדה המקומית וועדות המשנה שלה בהתאם לדרישות החוק, התקנות, הנהלים וההנחיות- אחריות לקיום ישיבות הוועדה על פי הוראות חוק, הכנת הרקע לכינוסי הוועדות, זימון חברי ועדה ומוזמנים אחרים .
הכנת סדרי היום והפצתם, וידוא כי ישיבות הוועדה מתנהלות בהתאם להוראות החוק והתקנות, וידוא קיום תנאים נאותים לניהול הישיבה, רישום פרוטוקול ותיעוד החלטות, וידוא כי הישיבה מסתיימת כנדרש, הפרוטוקולים נחתמים ונשמרים, וקיים תיעוד מלא של הישיבה, חתימה על החלטות הוועדה, ריכוז מעקב וטיפול שוטף בפניות לוועדה המקומית, ביצוע משימות נוספות בהתאם להנחיות מנהל האגף ומהנדס הוועדה.
2. פרסומי הוועדה והודעותיה- פרסום ההחלטות והפרוטוקולים של הישיבות כנדרש בחוק ובתקנות, משלוח ההודעות ופרסומי הוועדה הנדרשים על פי חוק, עדכון שוטף של אתר האינטרנט של הועדה המקומית.
3. ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.
דרישות התפקיד:
השכלה:
• בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
• או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
• או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר.
* או הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

ניסיון מקצועי:
• בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל – שנתיים ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון ולבניה כלשהי
• הנדסאי רשום – 3 שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון ובנייה כלשהי.
• טכנאי מוסמך –4 שנות ניסיון לפחות ביחידת ההנדסה של וועדה מקומית לתכנון ובנייה כלשהי


דרישות נוספות:
• מערכת ניהול ועדה וממ"ג-עדיפות לבוגרי קורס מנהלי ועדות מקומיות של מנהל התכנון. רישיון נהיגה B בתוקף
• שליטה ביישומי office
• עברית ברמה גבוהה


כישורים נוספים:
• ארגון מידע וסדר
• יכולת הבעה בכתב ובע"פ
• יכולת התמודדות עם לחץ.
• ערנות ודריכות.
• יסודיות

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

• בהתאם להוראות סעיף 174 א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
• המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד המלצות ושאלון אישי, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il עד לתאריך 27/01/2022 בשעה 12:00. פניות ללא אסמכתאות בהתאם לדרישות לעיל, לא יטופלו.
• חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.

• חובה למלא שאלון אישי ולצרפו להגשת המועמדות (קישור לשאלון באתר העירייה).
• הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
• ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
• מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
• תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
• במידת הצורך נדרש לעבור מבחני מיון נוספים.
* המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.


בכבוד רב,
שלום בן משה
ראש העיר

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים