מכרזים כללי

מכרז פומבי מס' 141/2021 אב-בית בבית ספר-2 משרות (בי"ס רונה רמון ובי"ס חיים גורי) ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 14/1/22 בשעה 12:00

 • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
141/2021 29.12.2021 14.01.2022 עד

להדפסת שאלון אישי | לחצו כאן          

עיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה:  אב בית בבית ספר- 2 משרות

היקף משרה:50%(2 משרות בהיקף 50% כל משרה)

כפיפות ארגונית:מנהלת בית הספר

דרוג:מנהלי

דרגה:5-7

תיאור התפקיד:

 • אחראי על ביצוע עבודות ניקיון באמצעות קבלן הניקיון.
 • אחראי על קשר עם קבלנים, ספקים שונים ושליחויות של המוסד.
 • מבצע תיקון שבר ועבודות אחזקה שוטפות במבנה לרבות אינסטלציה, מסגרות, נגרות, גבס, פירזול וכיו"ב.
 • אחראי על ציוד המוסד ושמירתו.
 • ביצוע סיורים בחצרות המבנה ובמתקניו לאיתור חפצים חשודים וטיפול בהתאם.
 • אספקה והתקנת ציוד בבית הספר.
 • סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים.
 • תחזוקת תשתיות בית הספר- פתיחה וסגירה של בית הספר(שערים, כיתות לימוד, משרדים וחדרי שרות), התרעה בפני המנהל לגבי כל תקלה המצריכה הזמנה של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לו.
 • השתתפות בהכנת בית הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים לרבות ווידוא סיוד, ניקיון וכד'...
 • ביצוע משימות בהתאם להנחיות הקב"ט
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

 

דרישות התפקיד:

 • יישומי מחשב- הכרות עם תוכנת ה- OFFICE
 • עברית- ברמה גבוהה.
 • רישיון נהיגה בתוקף- יתרון.

 

דרישות נוספות:

 • העדר רישום פלילי- היעדר הרשאה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א 2001
 • מאמץ פיזי
 • עבודה עם ילדים

 

 

 

 

 

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

 

 • בהתאם להוראות סעיף 174 א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
 • המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד המלצות ושאלון אישי, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il  עד לתאריך  14/1/2022  בשעה 12:00. פניות ללא אסמכתאות בהתאם לדרישות לעיל, לא יטופלו.

 

 • חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.

 

 • חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז: קורות חיים, תעודות השכלה רלוונטיות המלצות ואישורים המעידים על ניסיון והמלצות.
 • מצ"ב – שאלון אישי חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
 • הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
 • ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
 • מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • במידת הצורך נדרש לעבור מבחני מיון נוספים.

             

                                   * המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

 

בכבוד רב,

                                                                                                                                       שלום בן משה

                                                                                                                                          ראש העיר

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים