מכרזים כללי

מכרז פומבי למינוי מנכ"ל עמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין | מועד אחרון להגשת מועמדות 26.12.21 בשעה 14:00

  • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
אין מספר 01.12.2021 26.12.2021 עד 14:00

הרינו להודיעכם כי המועד האחרון להגשת מועמדות לתפקיד מנכ"ל העמותה נדחה ליום ראשון, 26.12.2021 בשעה 14:00.
אין שינוי בתנאי המכרז.

 

(היקף משרה: 100%)

תואר התפקיד: מנכ"ל עמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין (ע"ר).

תיאור התפקיד:
אחריות כוללת ניהולית ומקצועית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי, נוער, מבוגרים והגיל הרך, ובכלל זאת חוגי הספורט בראש העין.

דרישות סף:
תושב ואזרח ישראל אשר נתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:

השכלה: בעל/ת תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה, בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של העמותה.

ניסיון מקצועי: בעל/ת ניסיון של 5 שנים לפחות באחד מאלה:
בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד (מנהל אגף ומעלה) בעל היקף עסקים משמעותי.
בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים שיווקיים, כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.
בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של העמותה.
במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי שבסעיף ההשכלה לעיל, אם הוא בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה, כאמור בסעיפים א-ג שמתוכן חמש שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של העמותה, וועדת הבחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.
לעניין סעיף א` – היקף עסקים משמעותי הינו מחזור כספי של 2.5 מיליון ₪ לפחות.

דרישות נוספות
כישורים אישיים: יכולת ניהולית מעולה, אמינות ומהימנות אישית, ניהול צוות עובדים וקיום יחסי עבודה תקינים, ערנות ודריכות, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, כושר ניהול מו"מ, יכולת להוביל תהליכים מורכבים.
דרישות תפקיד מיוחדות: יחסי אנוש מעולים ויכולת לעבוד מול ציבור.
את המעטפה ובתוכה המסמכים יש למסור במסירה ידנית ללשכת מנכ"ל העירייה, בכתובת שילה 21, קומה א`.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 19.12.2021 שעה 14:00.
תיענינה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח, אישורי העסקה והמלצות, בצירוף תעודות נלוות בציון שם המכרז.
בכל שאלה ניתן לפנות לאיילה משה, מנהלת לשכת מנכ"ל במייל ayala-m@rosh.org.il

תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים הוכחת המוגבלות.
זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה בהליכי הקבלה לעבודה.

* תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
* הליכי המיון למשרה: מועמדים אשר יומלצו על ידי הוועדה יישלחו, במידת הצורך, למבחני התאמה ע"י מכון חיצוני.
וועדת האיתור רשאית לזמן את עשרת המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות

בכבוד רב
שלום בן משה
ראש העיר ויו"ר העמותה

לצפייה בקובץ לחץ כאן

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים