מכרזים כללי

מכרז פומבי מספר 135/2021 פסיכולוג/ית חינוכי/ת | מועד אחרון להגשת מועמדות 09.12.21 בשעה 12:00

  • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
135/2021 30.11.-0001 09.12.2021 עד 12:00

כחלק מהגשת מועמדות יש למלא את הטופס המצורף כאן -
שאלון אישי למועמדת – לצפייה בטופס לחצו כאן


עיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: פסיכולג/ית חינוכי/ת (2 תקנים)
היקף משרה: 50% ו-80% (משרה אחת של 50% ומשרה שניה של 80%)
כפיפות ארגונית: מנהל שירות הפסיכולוגי
דרוג/ דרגה: בהתאם להסכם הקיבוצי של הפסיכולוגים

תיאור תפקיד:
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום.
• מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות שירות פסיכולוגי חינוכי ובאופן המותאם לקבוצת הגיל (גנים, יסודי, על יסודי).
• מתן שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים ולגורמים רלוונטיים.
• תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכית בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית .
• ייעוץ והיוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת הפרט.
• הדרכה, ייעוץ וטיפול פסיכולוגי להורים ולמשפחות של תלמידים.
• ייעוץ פסיכולוגי והיוועצות למנהלי מסגרות חינוך ולצוותיהם.
• ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

דרישות התפקיד:
השכלה:
בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית ,רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-7751 או מוסד בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל או בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר(תזה) או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.

דרישות נוספות:
• שליטה בתוכנות הOFFICE-.
• רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן מדובר בסטודנט.
• עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית. וכן שפות נוספות בהתאם למגזר מקבלי השירות.
• היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

הליך המיון למשרה:
• לוועדת הבחינה יזומנו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד ולאחר אישור השכר המוצע למשרה

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:
• בהתאם להוראות סעיף 174 א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.

• המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, צילום תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), המלצות ושאלון אישי, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il עד לתאריך 9/12/2021 בשעה 12:00. פניות ללא אסמכתאות בהתאם לדרישות לעיל, לא יטופלו.

• גילוי נאות: המשרות מאויישות במ"מ
• חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.
• חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז
• שאלון אישי חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
• הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
• ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
• מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
• תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
• העירייה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.

* המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
שלום בן משה
ראש העיר

לצפייה בקובץ לחץ כאן

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים