וועדת ערר

וועדת ערר

וועדת ערר בתיק רוסלר ישראל בע"מ
התיק הסתיים בהסכם פשרה שקיבל תוקף של החלטת ועדת הערר.