מלגה עירונית בשיתוף עם מפעל הפיס ופר"ח

מלגה עירונית בשיתוף עם מפעל הפיס ופר"ח


המלגות יוענקו לסטודנטים שהינם תושבי ראש העין בלבד, לפחות שנתיים על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים.

המלגות יוענקו לסטודנטים שגילם 18 שנים ומעלה.

• המלגות יוענקו לסטודנטים הלומדים לתואר אקדמי (ראשון או שני) בארץ במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג), לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט (המכללות הטכנולוגיות המוכרות ע"י משרד העבודה והרווחה).
• תינתן עדיפות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון/הנדסאים.
• מבקש המלגה משלם שכר לימוד עבור שנה אקדמית מלאה, הלומד בהיקף של לפחות  42 שעות סמסטריאליות (סה"כ השעות הסמסטריאליות בכל אחד מהסמסטרים בשנת הלימודים  2023/2022 יהיה בממוצע 21 שעות).  

• מבקש המלגה משלם שכר לימוד עבור שנה אקדמית מלאה, הלומד לתואר שני בהיקף של לפחות 24 שעות סמסטריאליות שנתיות (סה"כ השעות הסמסטריאליות בכל אחד מהסמסטרים בשנת הלימודים  2022/2023 יהיה בממוצע  12 שעות). 

• הסטודנטים ישתתפו בפעילות התנדבותית במסגרת פר"ח ויאושרו ע"י וועדת קבלה של פר"ח.

שעות ההתנדבות: 4 שעות שבועיות – פיצול לשני מפגשים בשעות אחר הצהריים.

• יתר התנאים מפורטים במסמך התבחינים הכללי (יש לקרוא בקפידה).

• סה"כ יינתנו מלגות בשיתוף עירייה מפעל הפיס ופר"ח ל-65 סטודנטים.

חובה להירשם במקביל באתר פר"חלאתר פר"ח לחצו כאן

 

הגשת בקשה לקבלת מלגה באמצעות טופס מקוון בלבדלמילוי הטופס לחצו כאן

מסמכים שיש להוסיף לכל בקשה:

• אישור לימודים הכולל, שנת לימודים, חוג לימודים, מס' שעות לימוד וגובה שכר לימוד לשנה אקדמית צילום תעודת זהות + ספח

• אישור תושבות ממשרד הפנים או ממשרד האוכלוסין בעירייה מעודכן לספטמבר 2022 - להגשת בקשה לקבלת אישור תושבות לחצו כאן 

• אישור תשלום שכר לימוד הכולל גובה שכר לימוד לשנה אקדמית
• קורות חיים
• סטודנטים (גברים) שיבחרו להתנדב עם ילדים / בני נוער - אישור משטרה על היעדר עבירות מין – להורדת בקשה למסמך היעדר עבירות מין - לחצו כאן
• צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון הבנק (מאתר הבנק) – אליו יועברו התשלומים (חשבון הבנק חייב להיות על שם מבקש המלגה)

• אישור שירות לאומי/צבאי
• מכתב אישי לוועדת המלגות - מכתב אישי בו מתאר הסטודנט ומספר על עצמו, נימוקים לקבלת מלגה והתייחסויות ייחודיות לוועדת המלגות במידה וישנם
• אישור רישום באתר פר"ח.
• כתב הצהרה והתחייבות של מלגאי/ת למפעל הפיס חתום - להורדת המסמך - לחצו כאן

טופס או בקשה אשר לא ילווה בכל האישורים הנדרשים, לא יידון בוועדת המלגות.

המועד האחרון להגשת בקשה למלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח לשנת הלימודים תשפ"ג הוא 31 באוקטובר 2022 בשעה 12:00.

שאלות הבהרה והשלמת מסמכים יש לשלוח למייל: milga@rosh.org.il ולציין את שם מגיש/ת הבקשה, מספר ת.ז וטלפון.

היקף ההתנדבות
מלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיס ופרח ע"ס 10,000 ₪
140 שעות התנדבות (120 שעות חונכות פר"ח כולל שעות הדרכה + 20 שעות התנדבות בקהילה)

80 שעות יבוצעו עד ליום 31.3.23, ו- 60 שעות עד ליום 31.7.23.
קבלת המלגה מותנית בביצוע מלוא השעות.

במהלך חודש מרץ 2023 יידרשו הסטודנטים להמציא אישור לימודים עדכני.

contact106