הגשת בקשה לתמיכה לשנת 2021 - מועד אחרון להגשה 28.2.2021

הגשת בקשה לתמיכה לשנת 2021 - מועד אחרון להגשה 28.2.2021

ניתנת בזאת הודעה לציבור המבקשים על מועד סופי להגשת בקשות תמיכה לשנת 2021 עפ``י נוהל תמיכות במוסדות ציבור ברשויות מקומיות
כפי שפורסם בחוזר מנכ``ל מיוחד של משרד הפנים .4/2006
הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת הרשויות המקומיות לגופים השונים הפועלים בתחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיוצא באלה, כדי לסייע בפעילויותיהם למען הציבור.
בהתאם לנוהל רשאים להגיש בקשות מוסדות ציבוריים רשומים הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים כהגדרתם בנוהל.
לקבלת הנוהל, התבחינים וטופס להגשת בקשות יש לפנות למרגלית זכריה בכתובת המייל:
marga@rosh.org.il או בטלפון: .03-9007338
חלוקת התמיכות תתבצע עפ``י הנוהל והתבחינים שאושרו ע``י מועצת העיר לשנת 2021.
המועד האחרון להגשת הבקשות לתמיכה לשנת 2021 הינו 28.2.2021.
לא יידונו בקשות אשר יוגשו לאחר המועד הנ``ל, או בקשות שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים, או בקשות של גופים שטרם הגישו דו``ח פעילות ודפי
בנק בנוגע לשימוש בתמיכות לשנת 2020.
למגישי הבקשות לקבלת תמיכות מובהר בזאת, אין בעצם הפרסום להגשת בקשות לתמיכה משום התחייבות או מצג של העירייה לחלוקת תמיכות.
מתן התמיכות לשנת 2021 כפוף להמלצת ועדת תמיכות ואישור מועצת העירייה. התמיכות יחולקו בשתי פעימות, בכפוף לאישור התקציב, בהתאם
ליכולתה התקציבית של העירייה.

בכבוד רב,
אילן הררי
מנכ``ל העירייה ויו``ר ועדת תמיכות.

 

לצפייה בקובץ לחץ כאן