תבחינים למתן תמיכות לשנת 2020 כפי שאושרו בישיבת המועצה שהתקיימה בתאריך 6.8.2019

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2020 כפי שאושרו בישיבת המועצה שהתקיימה בתאריך 6.8.2019