הגשת בקשה לתמיכה לשנת 2019

הגשת בקשה לתמיכה לשנת 2019

מלל כתוב מתחת לתמונה

 

ניתנת בזאת הודעה לציבור המבקשים על מועד סופי להגשת בקשות תמיכה לשנת 2019 עפ``י נוהל תמיכות במוסדות ציבור ברשויות מקומיות כפי שפורסם בחוזר מנכ``ל מיוחד של משרד הפנים 4/2006.

הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת הרשויות המקומיות לגופים השונים הפועלים בתחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיוצא באלה, כדי לסייע בפעילויותיהם למען הציבור.

בהתאם לנוהל רשאים להגיש בקשות מוסדות ציבוריים רשומים הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים כהגדרתם בנוהל.

חלוקת התמיכות תתבצע עפ``י הנוהל והתבחינים שאושרו ע``י מועצת העיר לשנת 2019. את הנוהל, התבחינים והטופס להגשת בקשות ניתן לקבל אצל מרגלית זכריה בגזברות העירייה.

המועד האחרון להגשת הבקשות לתמיכה לשנת 2019 הינו 31.3.2019.

לא יידונו בקשות אשר יוגשו לאחר המועד הנ``ל, או בקשות שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים, או בקשות של גופים שטרם הגישו דו``ח פעילות ודפי בנק בנוגע לשימוש בתמיכות לשנת 2017.

למגישי הבקשות לקבלת תמיכות מובהר בזאת, אין בעצם הפרסום להגשת בקשות לתמיכה משום התחייבות או מצג של העירייה לחלוקת תמיכות, מתן התמיכות לשנת 2019 כפוף להמלצת ועדת תמיכות ואישור מועצת העירייה,

התמיכות יחולקו בכפוף לאישור התקציב, בהתאם ליכולתה התקציבית של העירייה.

בכבוד רב

שלמה שילה

מנכ``ל העירייה ויו``ר ועדת תמיכות

שעות קבלת קהל לטיפול בתמיכות:ימים א`-ה` בין השעות: 13:00-09:00 באגף הגזברות, רחוב שילה 21 ראש העין.טלפון : 03-9007338