הגשת בקשה לתמיכה לשנת 2018. המועד האחרון להגשת הבקשות לתמיכה לשנת 2018 הינו: 31.7.2018

הגשת בקשה לתמיכה לשנת 2018. המועד האחרון להגשת הבקשות לתמיכה לשנת 2018 הינו: 31.7.2018

ניתנת בזאת הודעה לציבור המבקשים על מועד סופי להגשת בקשות תמיכה לשנת 2018 עפ"י נוהל תמיכות במוסדות ציבור ברשויות מקומיות כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים 4/2006.
הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת הרשויות המקומיות לגופים השונים הפועלים בתחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיוצא באלה, כדי לסייע בפעילותיהם למען הציבור.
בהתאם לנוהל רשאים להגיש בקשות מוסדות ציבוריים רשומים הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים כהגדרתם בנוהל.
חלוקת התמיכות תתבצע עפ"י הנוהל והתבחינים שאושרו ע"י מועצת העיר לשנת 2018. את הנוהל, התבחינים וטופס להגשת בקשות ניתן לקבל אצל מרגלית זכריה בגזברות העירייה.

מועד האחרון להגשת הבקשות לתמיכה
לשנת 2018 הינו 31.7.2018

לא יידונו בקשות אשר יוגשו לאחר המועד הנ"ל, או בקשות שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים, או בקשות של גופים שטרם הגישו דו"ח פעילות ודפי בנק בנוגע לשימוש בתמיכות לשנת 2017.

למגישי הבקשות לקבלת תמיכות מובהר בזאת, אין בעצם הפרסום להגשת בקשות לתמיכה משום התחייבות או מצג של העירייה לחלוקת תמיכות, מתן התמיכות לשנת 2018 כפוף להמלצת ועדת תמיכות ואישור מועצת העירייה, התמיכות יחולקו בכפוף לאישור התקציב המותנה בהתאם ליכולתה התקציבית של העירייה.

שעות קבלת קהל לטיפול בתמיכות:
ימים א-ה 09:00-13:00 אגף הגזברות
רחוב שילה 21 ראש העין טלפון: 03-9007338

בכבוד רב
שלמה שילה מנכ"ל העירייה
ויו"ר ועדת תמיכות

לצפייה בקובץ לחץ כאן