תבחינים לתמיכות 2018 כפי שאושרו בישיבת מועצת העיר שהתקיימה בתאריך 24.7.17 כפוף לאישור פרוטוקול ישיבת המועצה

תבחינים לתמיכות 2018 כפי שאושרו בישיבת מועצת העיר שהתקיימה בתאריך 24.7.17 כפוף לאישור פרוטוקול ישיבת המועצה