מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור

מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור

מבקר העירייה וממונה תלונות ציבור: מר ניר אבנון
אי-מייל: nir.a@rosh.org.il
טלפון: 03-9007396 ; 03-9007395
פקס:
 03-9008803
כתובת: רחוב שילה 21 (בנין א`), ראש העין

תפקידי מבקר העירייה, דו"ח הביקורת והטיפול בו ע"פ סעיף 170 לפקודת העיריות:
(א) ואלה תפקידי המבקר:

• לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 נעשו כדין, ידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.
• לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
• לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.
• לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק את דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

(ב) הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".

170 ג’. דו"ח המבקר:

(א) המבקר יגיש לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך, הדו"ח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ- 1 באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדו"ח, בדו"ח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד, בעת הגשת הדו"ח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לוועד לענייני ביקורת, אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 21 -א ו- 21-ב לחוק מבקר המדינה התשי"ח-1958-[נוסח משולב].

(ב) בנוסף לאמור בסעיף (א), רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

(ג) תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו.

(ד) הוועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה, כאמור בסעיף קטן (ג). לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדו"ח עד תום התקופה האמורה, תדון הוועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה לוועדה.
בטרם תשלים הוועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העירייה או של גוף עירוני מבוקר, כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

(ה) (1) תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה, תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ובדו"ח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.
(עד כאן- מתוך פקודת העיריות)

לסיכום:

רק בתום ההליך כאמור ניתן לפרסם את הדו"ח. מעבר לפרסום באמצעי התקשורת המקומית, רשאי כל אזרח לגשת בשעות העבודה של העירייה למזכירות העירייה ו/או לספרייה העירונית ולעיין בדו"חות הביקורת של מבקר העירייה (חוק חופש המידע). * בנוסף- מבקר העירייה אחראי על תלונות הציבור:

הממונה על תלונות הציבור
בחודש אפריל 2008 חוקק ופורסם, חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח -2008
 
contact106