פרוטוקולים ישיבות מועצה

פרוטוקולים ישיבות מועצה

פרוטוקולים ישיבות מועצה

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 61/14

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 60/14 'מס מיום שלישי, ג' בטבת תשפ"ב 7/12/2021

אסיפה כללית של החברה הכלכלית ישיבה מס' יום ג', י' בטבת התשפ"ב 7/12/2021

שאילתה בנוגע לפעולות שנעשו לקידום התב"ע של 'גבעת הפרפרים'

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 59/14 מיום 16/11/2021

ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 58/14 מיום 2/11/2021

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 52/14 'מס

שיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 14/50א

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 50/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 51/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 49/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 48/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 47/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 46/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 45/14 'מס

אסיפה כללית של החברה הכלכלית לראש העין ישיבה מס' 14/44

שיבת מליאת מועצה מן המניין 43/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 42/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 41/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 40/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 39/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 38/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 37/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 36/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 35/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 34/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 33/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 32/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 31/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 30/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 29/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 28/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 27/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 26/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 25/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 24/14 'מ

 ישיבת מליאת מועצה מן המניין 31/8 'מס

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 31/9 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 11/11 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 21/21 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת 31/31 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 21/21 'מס

ישיבת מליאת מועצה חגיגית 51/51 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 61/61 'מ

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 71/71 מספר

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 34/13 'מס

ישיבת מועצת עיר חגיגית 35/13 'מס

ישיבת מליאה מנס 10/13

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 85/12 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין /12/1 מספר

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 7//82 מ

אישור תבחינים למתן תמיכה 2015

ישיבת מליאת מועצה מן המניין //2/2 'מס

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 11/22 'מס

מלגות למצטיינים בענפי הספורט /10205102

תבחינים למתן מלגות לימודים לסטודנטים

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 32/32 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת מס' /2531

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 31/42 'מ

קריטריונים להקצאת קרקעות ומבנים )להלן: "הנכס"(

שיבת מליאת מועצה מן המניין 31/62 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת 31/72 'מס

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 11292

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 11222

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 31/03 'מ

ישיבת מועצה מן המניין 32/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 31/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין ישיבה מס' 13/33

ראש העין מתחדשת ט.ל.ח מאי 2015 חוברת פרוייקטים 2017-

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 36/13 מספר

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת 37/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 38/13 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 39/13 'מ

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 40/13 'מס

ישיבת מליאה מן המניין 41/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 42/13 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 43/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת 46/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 47/13 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 48/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 50/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת 51/13 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 52/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 53/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת 54/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 55/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 56/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 57/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 58/13 'מס

פרטיכל מליאה מס' /1831 מיום 1131314

16/06/14

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 59/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 60/13 מספר

ישיבת מליאה מיוחדת שלא מן המניין 61/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 62/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 63/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 64/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 65/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 66/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 67/13 מספר

ישיבת מליאה מועצה מן המניין 68/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 69/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא המניין 70/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 71/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 72/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 73/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 74/13 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 75/13 'מ

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 76/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 77/13 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 78/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 79/13 'מס

תבחינים למתן מלגות לימודים

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 80/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 81/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 82/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 83/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 84/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 85/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 86/13 '.

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 87/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 88/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 89/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 90/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 91/13 'מס

ישיבת מליאה מן המניין 92/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 93/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 94/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 95/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 96/13 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 97/13 'מ

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 98/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 99/13 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 100/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 101/13 'מס

ישיבת מליאת מועצה ראשונה חגיגית 1/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 2/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 3/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 4/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת 5/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 6/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת 7/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 8/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 9/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 10/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 11/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 12/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 13/14 'מס.

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 14/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 15/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 16/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 17/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 18/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 20/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה מיוחדת שלא מן המניין 22/14 'מס

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 21/14 'מ

ישיבת מליאת מועצה מן המניין 14/23

 ישיבת מליאת מועצה מן המניין

פרוטוקול מליאת מועצה מיוחדת מס 101-11 25.12.07

פרוטקול ישיבת מליאת המועצה מס` 49-12 16.05.11

פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס` 108-11 25.03.08 (1)

פרוטוקול מליאת המועצה מס` 39-12 22.11.10

פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין מס` 107-11 26.02.08

פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין מס` 106-11 12.02.08

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס’ 89-11 14.08.07

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס’ 88-11 31.07.07

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס` 48-12 11.04.11

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס` 22-12 04.01.10

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס` 18-12 09.11.09

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס` 16-12 19.10.09

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס` 84-12 8.7.2013

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס` 83-12 17.6.2013

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס` 82-12 3.6.2013

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס` 19-12

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס` 6-13 6.1.2014

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס` 5-13 6.1.2014

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס` 4-13 23122013

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס` 3-13 31213

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס` 2-13 25.11.2013

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס` 1-13 19.11.2013

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מיוחדתמס` 103-11 08.01.08

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מיוחדת מס’ 120-11 05.08.08

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מיוחדת מס’ 87-11 19.07.07

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מיוחדת מס’ 86-11 19.07.07

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מיוחדת מס` 118-11 29.07.08

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מיוחדת מס` 100-11 25.12.07

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מיוחדת מס` 47-12 07.03.11

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מיוחדת מס 53-14 מיום 27-7-2021.

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס` 123-11 23.09.08

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס` 121-11 26.08.08

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס` 117-11 29.07.08

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס` 115-11 10.06.08

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס` 104-11 29.01.08

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס` 99-11 25.12.07

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס` 2-12 15.12.08

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מספר 41-12 27.12.10

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס’ 109-11 09.03.08

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס’ 37-12 08.11.10

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס’ 29-12 24.05.10

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס’ 15-12 07.09.09

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס` 46-12 07.03.11

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס` 35-12 11.10.10

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס` 34-12 13.09.10

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס` 24-12 22.2.10

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס` 23-12 01.02.10

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס` 20-12 07.12.09

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס` 17-12 19.10.09

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס` 6-12 02.03.09

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס` 5-12 23.02.09

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס’ 105-11 29.01.08

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס` 122-11 02.09.08

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס` 119-11 05.08.08

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס` 98-11 18.12.07

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס` 32-12 02.08.10

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס` 31-12 05.07.10

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס` 13-12 06.07.09

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס` 7-12 06.04.09

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס` 4-12 02.02.09

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס` 3-12 05.01.09

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מיוחדת מס` 33-12 02.08.10

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 51-12 06.06.11

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 50-12 23.05.11

פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת מס` 44-12 24.1.2011

פרוטוקול ישיבת מועצהמספר 111-11 29.04.08

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 80-11 13.03.07

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 78-11 27.02.07

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 76-11 09.01.07

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 74-11 26.12.06

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 73-11 26.12.06

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 70-11 14.11.06

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 69-11 31.10.06

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 68-11 31.10.06

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 67-11 17.10.06

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 66-11 17.10.06

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 64-11 19.09.06

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 61-11 11.07.06

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 58-11 13.06.06

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 56-11 23.05.06

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 55-11 25.04.06

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 54-11 04.04.06

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 51-11 05.02.06

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 45-11 15.11.05

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 44-11 11.10.05

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 43-11 6.9.05

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 42-11 21.8.05

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 41-11 2.8.05

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 40-11 5.7.05

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 39-11 7.6.05

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 38-11 17.5.05

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 37-11 3.5.05

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 36-11 19.4.05

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 35-11 12.4.05

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 34-11 5.4.05

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 33-11 8.3.05

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 32-11 1.3.05

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 31-11 1.3.05

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 30-11 15.2.05

 

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 29-11 15.2.05

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 28-11 25.1.05