מחזיק תיק חינוך ממלכתי.
מחזיק תיק הוועדה לאיכות הסביבה.
חבר בוועדות: חינוך, ועדת המשנה לתכנון ובניה, תחבורה, השמדה והנצלה, מלגות לסטודנטים, קשרי חוץ, מוזיאון מורשת יהדות תימן ומורשת העיר.
מ"מ בוועדת כספים.

עומר שכטר
מחזיק תיק חינוך ממלכתי.
054-7633708