מחזיק תיק מנהלות שכונות וקהילה.
חבר בוועדות: מכרזים, בטיחות בדרכים, קידום מעמד הילד, בריאות, רווחה, ספורט, שימור אתרים, תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי ופרויקטים מיוחדים.
מ"מ מחזיק תיק הועדה לקידום מעמד האישה. מ"מ בוועדת משנה לתכנון ובניה, שמות רחובות, אובדנים ונזקים, גמלאים, תיירות.

מעוז שלום
מחזיק תיק מנהלות שכונות וקהילה
054-7788979