עיריית ראש העין מזמינה בזאת להגיש מועמדות לתפקידי יו"ר הוועדה וחברי וועדה לענייני ארנונה כללית שליד עיריית ראש העין

הזמנה זו מתפרסמת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו 1976 והנחיות משרד הפנים

פרטים מלאים בנוגע להגשת מועמדות, התפקידים והכישורים הנדרשים נמצאים באתר האינטרנט העירוני.

את הצעת המועמדות יש להפקיד במסירה אישית עד 29/1/2015 בשעה 12:00 בלשכת היועצת המשפטית לעירייה.

עו"ד רוית קוממי
03-9007286, 03-9007218


מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית ראש העין, יוזמנו לריאיון.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא למנות מועמד/ת ו/או לבטל ההליך בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

המודעה מתייחסת לגברים ונשים כאחד.