בהתאם לתובענה ייצוגית (ת"צ 70991-01-24 ) התחייבה העירייה לאמץ מודל ולפיו החיוב בארנונה ייעשה באופן יומי ומדויק, כך שמחזיק בנכס, שחדל מלהחזיק בנכס (עזב את הנכס), יחויב באופן מדויק בהתאם לימים באותו החודש (לשם הדוגמה, בחודש פברואר החיוב ישקף 28 ימים ולא חלוקה של החיוב השנתי ל-12 חלקים). 

בהתאמה, בעל חוב ארנונה בקשר לנכס בעיר ראש  העין, אשר חדל מלהחזיק בנכס (עזב נכס) במהלך אחת השנים שבגינן צבר את החוב בארנונה, רשאי לפנות למחלקת הגבייה בעירייה ולהעלות את הטענה בקשר לעזיבת הנכס,  וטענתו תיבדק. 

ככל שיימצא כי  טענתו כי חדל מלהחזיק בנכס במהלך שנת המס/ השנה הקלנדרית נכונה ודווחה לעירייה בזמן אמת כדין ורשומה בספרי הרשות,  וכי יש בכך כדי להקטין את חובו (בהתאם להודעת חדילה שניתנה ע"י העירייה) יותאם חובו בהתאם.