מחזיק תיק רווחה וחינוך תורני
חבר בוועדות: מכרזים, בטיחות בדרכים, קידום מעמד הילד, חינוך, מאבק בנגע הסמים המסוכנים, שמות רחובות, תחבורה, מלגות לסטודנטים, קידום מעמד האישה, גמלאים, רווחה, תיירות, ספורט, מוזיאון מורשת יהדות תימן ומורשת העיר.
מ"מ בוועדות: כספים, וועדת משנה לתכנון ובניה

דורון אמסלם
מחזיק תיק רווחה וחינוך תורני
054-2601253