לוגו עיריית ראש העין

לוגו מפעל הפיס

לוגו פרח

 

הרישום למלגות לשנת הלימודים תשפ"ד 2024-2023 הסתיים
מלחמת חרבות ברזל -
מועד רישום מיוחד 4.1.2024-18.1.2024
לסטודנטים שהיו במילואים בתקופת הרישום ולסטודנטים ששכלו קרוב משפחה מדרגה ראשונה

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

הרישום המוכרז למלגות לשנה"ל תשפ"ד לסטודנטים תושבי העיר התקיים בתאריכים 7/9/2023-30/11/2023.
לאור מלחמת "חרבות ברזל" הוחלט לפתוח מועד רישום מיוחד לסטודנטים שהיו במילואים בתקופת הרישום וכן ולסטודנטים ששכלו קרוב משפחה מדרגה ראשונה במלחמה זו.

מקבלי המלגות זוכים לתת בחזרה לקהילה - ילדים, נוער, אוכלוסיות מיוחדות, קשישים ועוד.

תכנית המלגות כוללת  150 מלגות לפי הפירוט הבא:

50 מלגות עירוניות בשיתוף מפעל הפיס בסך 10,000 ₪ בתמורה ל 150 שעות פעילות בקהילה.

70 מלגות עירוניות בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח בסך 10,000 ₪ בתמורה ל 120 שעות חונכות פר"ח + 20 שעות פעילות בקהילה.

29 מלגות עירוניות בסך 5,000 ₪ תמורת 75 שעות פעילות בקהילה.

הרישום לבקשת מלגה מתבצע באמצעות טופס מקוון שיש למלא מטה.

 1. המלגות יוענקו לסטודנטים שהינם תושבי ראש העין בלבד, לפחות שנתיים על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים.
 2. המלגות יוענקו לסטודנטים שגילם 18 שנים ומעלה.
 3. המלגות יוענקו לסטודנטים הלומדים לתואר אקדמי (ראשון או שני) בארץ במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג), לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט (המכללות הטכנולוגיות המוכרות ע"י משרד העבודה והרווחה).
 4. תינתן עדיפות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון/הנדסאים.
 5. מבקש המלגה משלם שכר לימוד עבור שנה אקדמית מלאה, הלומד בהיקף של לפחות 38 שעות סמסטריאליות (סה"כ השעות הסמסטריאליות בכל אחד מהסמסטרים בשנת הלימודים  2024/2023 יהיה בממוצע 19 שעות). 
 6. מבקש המלגה משלם שכר לימוד עבור שנה אקדמית מלאה, הלומד לתואר שני בהיקף של לפחות 24 שעות סמסטריאליות שנתיות (סה"כ השעות הסמסטריאליות בכל אחד מהסמסטרים בשנת הלימודים  2024/2023 יהיה בממוצע  12 שעות).

תבחינים ועקרונות למתן מלגות לימודים לסטודנטים >

 1. אישור מילואים – מלחמת "חרבות ברזל"
 2. אישור לימודים הכולל: שנת לימודים, חוג לימודים, מס' שעות לימוד , מערכת שעות
 3. צילום תעודת זהות + ספח
 4. אישור תושבות ממשרד הפנים או ממשרד האוכלוסין בעירייה מעודכן לספטמבר 2023 - להגשת בקשה לקבלת אישור תושבות - לחצו כאן
 5. קורות חיים
 6. סטודנטים (גברים) שיבחרו להתנדב עם ילדים / בני נוער - אישור משטרה על היעדר עבירות מין –   להורדת בקשה למסמך היעדר עבירות מין - לחצו כאן
 7. צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון הבנק (מאתר הבנק) – אליו יועברו התשלומים (חשבון הבנק חייב להיות על שם מבקש המלגה)\
 8. אישור שירות לאומי/צבאי
 9. מכתב אישי לוועדת המלגות - מכתב אישי בו מתאר הסטודנט ומספר על עצמו, נימוקים לקבלת מלגה והתייחסויות ייחודיות לוועדת המלגות במידה וישנם
 10. כתב הצהרה והתחייבות של מלגאי/ת למפעל הפיס חתום - המסמך יישלח באמצעות הדוא"ל לסטודנטים שיאושרו.
 11. סטודנטים המבקשים קדימות בקבלת המלגה נדרשים להעביר אישור הנחה בארנונה .
 12. במהלך חודש מרץ 2024 יידרשו הסטודנטים להעביר אישור לימודים עדכני.
 1. יש למלא את הפרטים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים בטופס שלהלן.
 2. על סטודנטים מבקשי מלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיס או מלגה עירונית, אשר עומדים בתבחינים לרשום בטופס את מקום השיבוץ המועדף לביצוע הפעילות בשים לב לשעות הפעילות והתוכן, השיבוץ ייעשה עפ"י צרכי העירייה.
 3. סטודנטים מבקשי מלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח אשר עומדים בתבחינים יזומנו לראיון אצל רכזת פר"ח. אישור המלגה מותנה באישור הרכזת.
 4. יש לרשום בטופס את סדר העדיפות לסוג המלגה המבוקשת.
 5. בקשה שתוגש ללא מסמכים הנדרשים לא תיבחן.
 6. ניתן יהיה להשלים מסמכים לא יאוחר מיום 21/1/2024. יש לשלוח למייל: milga@rosh.org.il ולציין את שם מגיש/ת הבקשה, מספר ת.ז וטלפון.

רשימת מקומות התנדבות למלגאים/ות לשנת הלימודים תשפ"ד 2024-2023 >

המלגות יחולקו לסטודנטים העומדים בתנאי הסף כדלקמן :

 1. תינתן קדימות לסטודנטים שעומדים בתבחינים ומוכרים ע"י אגף רווחה או גזברות (גביה) כבעלי קשיים כלכליים הזכאים להקלות (לפחות 50% על רקע כלכלי) , על המבקשים לצרף אסמכתאות מתאימות לבקשה.
 2. תינתן קדימות לסטודנטים שעומדים בתבחינים ושזו הפעם הראשונה שהם מקבלים מלגה מהרשות.
 3. תינתן עדיפות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ו/או תואר הנדסאי.
 4. תינתן עדיפות לסטודנטים שביצעו שירות לאומי ו/או צבאי.
 5. מלגות לסטודנטים לתואר שני יינתנו במידה ויוותרו מלגות שלא ניתנו לסטודנטים לתואר ראשון ו/או הנדסאים .
 6. מעבר לאמור החלוקה תתבצע עפ"י סדר/מועד הרישום/ הגשת הבקשה למלגה, בבחינת כל הקודם זוכה.
 7. במידה ולא יחולקו כל מכסת המלגות של העירייה בשיתוף עם גופים אחרים, יועבר התקציב השתתפות של העירייה במלגות אלה לתוספת מלגות עירוניות.
 1. מלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיס:
 • 5,000 ₪ עד לתאריך 1/5/2024 – ע"י העירייה
 • 5,000 ₪ במהלך אוקטובר 2024 – ע"י מפעל הפיס
 1. מלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח:
 • 800 ₪ עד לתאריך 1/5/2024 – ע"י העירייה .
 • 4,200 ₪ עד לתאריך 1/5/2024 – ע"י פר"ח.
 • 5,000 ₪ במהלך אוקטובר 2024 – ע"י מפעל הפיס .
 1. מלגה עירונית:
 • 5,000 ₪ בתאריך 30/9/2024 – ע"י העירייה (או מוקדם יותר בכפוף להשלמת השעות)

תשלום המלגה מותנה בביצוע כל השעות הנדרשות.

הבהרות:

 1. סטודנטים המבקשים מלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח יידרשו לבצע את הפעילות בשעות אחר הצהריים , פעמיים בשבוע , שעתיים בכל מפגש.
 2. על כל הסטודנטים לדווח באופן מסודר את ביצוע השעות במערכת הטריביו ולוודא שאושרו ע"י הגורם האחראי.
 3. שאלות הבהרה ניתן לשלוח למייל: milga@rosh.org.il ולציין את שם מגיש/ת הבקשה, מספר ת.ז וטלפון.

 

העירייה תהיה רשאית לבטל את הזכאות למלגה ו/או להפסיק לאלתר את תשלומי המלגה במקרים הבאים:
 1. אם לא יעמוד באיזו מהתחייבויות הנוגעות למשך הפעילות בעבור מתן המלגה ע"פ הנ"ל, במועדים שנקבעו על ידי העירייה.
 2. אם אי אלו  מהנתונים שנמסרו על ידו לעיל, יתברר כבלתי נכון.
 3. אם יחול שינוי בנתונים שנמסרו על ידו והשינוי יפסיק את עמידתו בתנאי הסף ו/או את הזכאות לקבלת המלגה מכל סיבה אחרת.
 4. אם יפסיק את ההתנדבות בכל שלב שהוא.
 5. אם לא ימציא מסמך נדרש, במועדים שנקצבו על ידי העירייה.

לוחות זמנים:

מועדי הרישום המיוחד למלגה עירונית ומלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיס הינם החל ב 4/1/2024 בשעה 12:00 ועד 18/1/2024 בשעה 12:00.

מועד ביצוע מלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיס – מיום אישור קבלת המלגה ושיבוץ לפעילות ועד 31/7/2024.

מועד ביצוע מלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח – מיום אישור קבלת המלגה ושיבוץ לפעילות ועד 30/6/2024.

מועד ביצוע מלגה עירונית – מיום אישור קבלת המלגה ושיבוץ לפעילות ועד 30/9/2024.

 

מאחלים לכם הצלחה בלימודים ועשייה משמעותית!


תם הזמן למילוי טופס זה.