העלאה חריגה בארנונה:

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 9(ב)(2) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג- 1992 (להלן: "חוק ההסדרים"), ולפי תקנה 10(א) לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) התשס"ז- 2007 (להלן: "תקנות הארנונה") ובהסתמך על צו המיסים של עיריית ראש העין (להלן- העירייה), כפי שהתקבל בהחלטת העירייה מיום כד` חשון התשע"ב (21 בנובמבר 2011) (להלן- צו המסים), הרינו מחליטים כדלקמן.

למידע נוסף לחץ כאן

אישור חריג להטלת ארנונה:

בתוקף סמכותנו לפי סעיף(ב)(2) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג- 1992 (להלן: "חוק ההסדרים"), ולפי תקנה 10(א) לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) התשס"ז- 2007 (להלן:"תקנות הארנונה") ובהסתמך על צו המיסים של עיריית ראש העין (להלן-העיריה), כפי שהתקבל בהחלטת העירייה מיום כד` חשון התשע"ב (21 בנובמבר 2011) (להלן- צו המסים), הרינו מחליטים כדלקמן.

למידע נוסף לחץ כאן

הנחות מארנונה מידע כללי:

השגה על ארנונה:

מחזיק בנכס שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי בתוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום דהיינו עד ה- 31 במרס של שנת הכספים, להשיג עליה בכתב לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:
1. הנכס שבגינו הוא נדרש לשלם אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעה.
2. נפלה טעות בהודעת התשלום בציון סוג הנכס, גודל הנכס או השימוש שעושים בו.
3. הוא אינו מחזיק בנכס (כמשמעותו בפקודה) שבגינו חוייב.

הנחות לבנין ריק:

בעלים של נכס ריק זכאי לפטור לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, אך לא יותר מפעם אחת, כל עוד לא שונתה הבעלות על הנכס.
בנכסים ריקים מעל 3,000 מ"ר השייכים לבעלי 15,000 מ"ר לפחות ינתן פטור נוסף של חצי שנה בשיעור 66% על הנכסים הריקים.
תנאים לקבלת הפטור

  • הנכס ריק מכל חפץ ואדם ואין עושים בו שימוש כלשהו.
  • ניתנה הצהרה בכתב לעירייה (הפטור מיום ההודעה ואילך).
  • ההנחה מותנית בתיאום בדיקת פקח בתחילת התקופה ובסיומה.

אפשרויות תשלום הארנונה:

המועד החוקי לתשלום הארנונה הינו ה– 1 בינואר, אולם אנו מציעים לך מספר אפשרויות תשלום:

  • תשלום בהוראת קבע לבנק או בכרטיסי אשראי בין התאריכים 5 או 10 לחודש, תזכה ביתרונות הבאים: חלוקה ל– 12 תשלומים חודשיים צמודים למדד. לא תשכח לשלם– הבנק ואנו נעשה זאת עבורך. לא תעמוד בתור ולא תשלם ריבית ותשלומי פיגורים.
  • תשלום בבנק הדואר, בסניפי הבנקים ותשלום בכרטיסי אשראי באמצעות הטלפון שמספרו 03-9411169.
    אחת לחודשיים תקבל לביתך הודעת תשלום תקופתית הכוללת גם חיובי מים וכן יתרות פיגורים (אם ישנן כאלו). חיובים אלו צמודים למדד ופיגור בתשלומים ישאו חיובי ריבית והצמדת פיגורים. חשבונות אלו ניתן לשלם בבנק הדואר ובסניפי הבנקים המקומיים.
  • תשלום באמצעות האינטרנט- לחץ כאן לביצוע התשלום תשלום כל הארנונה מראש לא יאוחר מה– 31 בינואר 2009.

לצפייה בצווי הארנונה הכללית לחץ כאן