ראש העירייה הוא ראש המנגנון העירוני ואחראי למילוי הוראות החוק החלים על עירייה.

ראש הרשות מוסמך לנהל את ענייני העיר.

ראש העיר כפוף בפעולותיו להוראות החוק ולמגבלות התקציב.

שלום בן משה
ראש עיריית ראש העין
03-9007201/2
054-4940260
03-9008802

צוות לשכת ראש העיר:

פרטי יצירת קשר

חבצלת שפיר
מנהלת לשכת ראש העיר

רויטל יהודה
יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ופורום נשים

נילי סולומון
מזכירת ראש העיר

צדקי צפר
עוזר ראש העיר