מחזיק בנכס שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי בתוך תשעים יום מיום קבלת הודעת התשלום, דהיינו עד ה- 31 במרס של שנת הכספים, להשיג עליה בכתב לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:

  1. הנכס שבגינו הוא נדרש לשלם, אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעה.
  2. נפלה טעות בהודעת התשלום בציון סוג הנכס, גודל הנכס או השימוש שעושים בו.
  3. הוא אינו מחזיק בנכס (כמשמעותו בפקודה) שבגינו חוייב.

טופס השגה ועררים

למעבר לקישור לחצו כאן