הודעה על כוונה להקצות מקרקעין בראש העין – מגרש 908

  • בהתאם להוראות נוהל הקצאת מקרקעין בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית
  • עיריית ראש העין מודיעה בזאת על כוונתה להקצות קרקע בשטח של כ-500 מ"ר להקמת בית כנסת על חלק ממגרש 908 ברחוב יגאל אלון פינת הרב אלוף גורן, הידוע כגוש 5480 חלק מחלקה 6 עליו תבנה העירייה בית כנסת בגודל של 170 מ"ר (עיקרי + שירות).
  • הגוף מקבל ההקצאה מתחייב להשלים תוספת בניה בקומת הקרקע של עד 180 מ"ר (עיקרי + שירות), ואפשרות לבניית קומה שניה של עד 120 מ"ר (עיקרי + שירות).
  • היקף הבניה אשר יבוצע על ידי העירייה הינו עד 170 מ"ר בהתאם ובכפוף למסגרת התקציבית.
  • לאחר אישור ההקצאה כנדרש על פי דין, תוציא העירייה היתר בנייה (למלוא היקף הבנייה) בתיאום עם הגוף שיקבל הקצאה .
  • גוף מקבל ההקצאה יתחייב לשאת בחלק היחסי של הוצאות הוצאת ההיתר ולהשלים את בניית בית הכנסת על חשבונו על כל הכרוך והמשתמע מכך בהתאם לתנאי ההקצאה והוראות הדין.

הציבור מוזמן להגיש בקשות להקצאה לאותו שימוש או למטרות אחרות.

בבקשה יש להתייחס לביצוע השלמת הבנייה על ידי הגוף המבקש, ומקורות המימון.

ניתן לקבל טופסי הבקשה להקצאה, נוסח כתב התחייבות, הוראות הנוהל שבנדון וקריטריונים להקצאה וכל מידע נוסף דרוש במחלקת נכסים בטלפון: 03-9007228/207.

את מסמכי הבקשה להקצאה יש להעביר תוך 60 ימים ממועד פרסום הודעה זו, למחלקת נכסים בעירייה - רחוב שילה 21 ראש העין.

ועדת הקצאות
עיריית ראש העין

לצפייה בקובץ לחץ כאן